Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.o.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. (dalej zwanego OBRUM) z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 102,  44-117 Gliwice, NIP: 631-010-08-16, REGON: 240866742, KRS: 0000300687, Fax: +48 32 2315887, e-mail: info@obrum.gliwice.pl.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

OBRUM powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod@obrum.gliwice.pl, tel. 783 384 378 z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja:

Jeśli chcesz aplikować do OBRUM, informacje znajdziesz tutaj- http://www.obrum.gliwice.pl/oferty-pracy.

Kontrahenci:

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, a lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem), Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Dane z kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom OBRUM oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotą związanym z obsługa prawną OBRUM czy wykonaniem umowy.

Dane będą przechowywane na czas  trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów.  W przypadku braku zawarcia umowy do 5 lat od zakończonych rozmów. 

Kontrahent/potencjalny kontrahent ma prawo do żądania od OBRUM dostępu do danych osobowych które dotyczą Kontrahenta/potencjalnego kontrahenta , ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii.

Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Kontrahentowi/potencjalnemu kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

  • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
  • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
  • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
  • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
  • dane finansowe (np. dane majątkowe),
  • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów OBRUM).

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

  • poręczycielami,
  • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
  • pracownikiem klienta / partnera handlowego,
  • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez OBRUM (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).